hits

Skole og barnehage

Skolen må gi kunnskap om psykisk helse

Endelig snakker kunnskapsministeren om at skolen også må gi elevene verktøy for å håndtere livets utfordringer ? ikke bare kunnskap. Vi håper det vil vise seg i praksis!

Slik kommenterer Voksne for barn denne saken på sin Facebook-side. Bakgrunnen er at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Fædrelandsvennen uttrykker bekymring over at så mange unge mennesker sliter psykisk. Nå vil han at skolen skal gi elevene bedre forutsetninger for livsmestring.

Jeg er helt enig med at tiden er moden for at psykisk helse blir tatt inn i skolens timeplan, og at barn og unge kan få kunnskap som vil være nyttig for bedre mestring av livene sine.

 

Pupils working together at desk in library
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

Psykisk helse på timeplanen

Psykologforeningen skriver:

- «Skolen kan på systematisk måte gi ungdom kunnskap, verktøy og innsikt i hva som påvirker psykisk helse». Slik signaliserer kunnskapsministeren hva han vil med det nye livsmestringsfaget.

Kunnskapsministeren understreker at skolen ikke er psykolog eller helsepersonell, og at skolen ikke skal behandle psykiske lidelser.

- Men skolen kan på en systematisk måte gi ungdom kunnskap, verktøy og innsikt i hva som påvirker psykisk helse, sier han til Fædrelandsvennen

Psykologforeningen poengterer at de selv har jobbet for å få inn psykisk helse på skolens timeplan, og dermed at de støtter opp under initiativet fra kunnskapsministeren.

 

Inn som tema i flere fag

I Fædrelandsvennen uttaler Røe Isaksen at «livsmestring» ikke er tenkt som et enkeltstående fag, men skal inn som et tema i flere fag.

- Å få livsmestring på plass i undervisningen er et viktig løft for skolen, mener han.

Statsråden sier han ikke vil bidra til å sykeliggjøre det han kaller normale menneskelige reaksjoner.

- Det skolen kan gjøre er å lære elevene hva en depresjon er, hva en spisevegring er, hva psykisk lidelse er. Alt vil ikke stå i læreplanen i detalj, men å samle kunnskap og verktøy for å håndtere dette, det kan skolen gjøre, sier skolestatsråden til Fædrelandsvennen.

For alle som er opptatt av temaet kan jeg anbefale boken Psykisk helse i skolen.

Affiliateannonse

#skole #psykiskhelse #psykisk #lærer #læring #barn #ungdom #angst #depresjon

En god relasjon mellom lærer og elev har stor betydning for psykisk helse

Å ha et godt forhold til læreren beskytter elever mot tidlig frafall i skolen. I tillegg påvirker det elevenes fremtidige psykiske helse, ifølge en ny gjennomgang av forskning.

Kvaliteten på elev-lærer-relasjonen har betydning for elevenes psykiske helse - på godt og vondt

Det skriver Psykologisk.no i et innlegg som gir en veldig viktig påminnelse. Jeg vil her trekke noen av poengene i artikkelen, som for øvrig er sentrert omkring et intervju med Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt Karlsson - tre forskere fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Psykologisk.no skriver:

Vi har alle hatt en relasjon til læreren vår i videregående skole - på godt og vondt. En ny gjennomgang av forskningen på feltet tyder på at kvaliteten på denne relasjonen har betydning for elevers psykiske helse og risikoen for om man dropper ut av skolen.

 


Licensed from: moodboard / yayimages.com


Det blir spesielt fokusert på ungdom i videregående skole, uten at dette betyr at relasjonen er mindre viktig på lavere trinn av skolen.

Forskerne har gjort en litteraturgjennomgang av det som finnes av forskning på dette området, en såkalt "review"-studie. Dette er kjempeviktige studier, fordi de oppsummerer alt som er gjort av tidligere, relevant forskning. Da blir det mye tydligere hva vi vet - enn om man bare ser på et enkelt studie. 

Funnene deres er kort oppsummert:

  1. Når lærer-elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.
  2. Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

Det som er tankevekkende er at dette også går motsatt vei. Vibeke Krane forteller om dette til Psykologisk.no:

Sammenhengen går også motsatt vei. En negativ relasjon mellom lærer og elev tyder på at det er økt risiko for utvikling av psykiske problemer. Lærer-elev-relasjonen kan virke beskyttende, men også være en risikofaktor, for elevers psykiske helse.

Altså: relasjonen mellom lærer og elev er viktig både på godt og vondt. Den kan i beste fall virke beskyttende for psykiske helseproblemer, og i verste være en medvirkende årsak til at enkelte elever får psykiske problemer. 

 

Hva er en god lærer-elev-relasjon?

Men hva er da en god lærer-elev-relasjon? Vibeke Krane forteller:

 

De sårbare elevene har aller størst gevinst av en god relasjon med læreren

Elever gir utrykk for at de har gode relasjoner til lærere som hjelper dem med fag og praktisk tilrettelegging. De fleste setter pris på at læreren viser at de bryr seg om dem som mennesker. For å utvikle en positiv relasjon mellom lærer og elev trengs gjensidig respekt.

Det blir også poengtert at det er de mest sårbare elevene som har aller størst gevinst av en god relasjon med læreren, eller som potensielt tar mest skade av en dårlig relasjon. 

 

Relasjonen har en egenverdi - ikke bare som et middel for å fremme læring

Det er liten tvil om at skolen er et sted hvor elevene skal lære grunnleggende ferdigheter som matematikk, lesing, skriving, og diverse fag. Men skolens formålsparagraf vektlegger også danning som et helt fundamentalt mål med skolen.  

Mange pedagogiske filosofer har påpekt at skolen (og dermed læreren) dessverre har lett for å bli veldig "instrumentalistisk", det vil si at elevene gjøres til objekter. Det handler om å "fylle på" med kunnskap, som om man tømte vann i et tomt kar. Jo fullere, jo bedre. Og alt skal måles og kartlegges.

Men danning - det å bli utrustet til et helt menneske - det kommer i andre rekke.

Men dersom elevene blir gjort til objekter - som stadig skal kartlegges og måles utifra fagoppnåelse - så kan relasjonen fort miste sin betydning. En god relasjon forutsetter at eleven blir verdsatt som et unikt individ. 

Heldigvis finnes det mange lærere som verdsetter den enkelte elev på denne måten, og som virkelig ønsker å bidra til en god psykisk helse. Og da er det nok av utfordringer å gripe tak i - utover å "fylle på" med fagkunnskap. For alle som er opptatt av elevenes psykiske helse vil jeg anbefale boken:

"Psykisk helse i skolen"

Denne gir mange gode råd for hvordan læreren kan hjelpe den sårbare eleven - som jo nettopp er den som har størst nytte av en god relasjon med læreren. 

#skole #lærer #psykiskhelse #relasjon #forebygging #pedagogikk