hits

Mobbing

Mobbing gir psykiske skader

For en del år tilbake skrev VG.no at alt fokus i skolen er på forebygging og stopping av mobbing.

- Det var mobbeeksperter som slo alarm om at barn og unge som har opplevd mobbing i liten grad får hjelp i etterkant.

Nylig gjennomførte forskere ved Uni Research Helse en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av å bli mobbet. Funnene i rapporten er ikke overraskende, men likevel tankevekkende.


Bilde: Dreamstime

 

Uni Research Helse skriver på sine nettsider:

- Gjennomgangen av systematiske kunnskapsoversikter viser at det å bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske plager og selvmordstanker. Å bli mobbet kan også for en del barn føre til atferdsproblemer.

Med andre ord: Mobbing gir risiko for en lang rekke problemer i livet.

 

Individuelle forskjeller i hvor skadelig mobbingen blir

Det er også individuelle forhold som har betydning for hvor sterke konsekvenser mobbingen får for den som blir rammet. Uni Research Helse sine nettsider beskriver dette slik:

- Selv om mobbing generelt sett er en betydelig risikofaktor for psykiske plager hos barn og unge, tyder forskningen på at enkelte barn kan være mer genetisk sårbare enn andre for å utvikle depresjon etter å ha vært utsatt for mobbing.

- Videre synes barn og unge som har tendens til å legge skylden på seg selv å ha større risiko for å utvikle emosjonelle vansker. 

 

Ny satsning på antimobbearbeid

Derfor er det positivt at fokus på nytt fra Regjeringens hold er satt på mobbing. 

- Erna lover barn null mobbing - selv om det er umulig å innfri, skrev VG.no tidligere i år.

Denne satsningen er det behov for. Mobbeeksperter har lenge sagt at "når fokuset på mobbing blir svekket, så øker mobbingen." Derfor er det ingen annen god løsning enn å kontinuerlig holde ved like fokuset på å stoppe mobbingen som foregår blant barn og unge.

 

Hva med hjelpen til de som har opplevd mobbing?

Samtidig kan man spørre seg hvor fokuset er på å hjelpe de som har blitt utsatt for mobbing. 

Vi må huske på at mobbing kan oppleves ekstremt dramatisk for den som er utsatt for det.

- I litteraturen omkring konsekvensene av traumatiske opplevelser, er det påvist at menneskeskapte, og spesielt intensjonelle, traumer har en mer skadelig virkning enn traumer som påføres f.eks som følge av naturkatastrofer.

- Noe av grunnen kan være at det å ha erfart at noen VILLE meg vondt kan være mye vanskeligere å bearbeide enn at man var UHELDIG; altså at man var på feil sted til feil tid.

En ny og veldig fin bok om mobbing som kan anbefales er denne:

Mobbeboka. Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om

#mobbing #traumer #skole #angst #depresjon #skolevegring #selvmordstanker #hjelp