hits

Hvorfor snakker vi ikke om det som skader oss mest?

I løpet av et år dør det 115.000 mennesker i Europa av alkoholrelaterte skader. Det er alkohol - ikke narkotika - som påfører oss som samfunn de største skadene og kostnadene. Så hvorfor snakkes dette ikke om?

Dette er noen av poengene i et innlegg skrevet av Kari Lossius, som er fagdirektør ved Bergensklinikkene. Hun skriver: 

- Mens «Petter uteligger» i beste tv-tid tar oss med på tur med heroinavhengige «narkiser» og gir oss et innblikk i alvorlige rusrelaterte skader, klubber ulike politiske parti gjennom ja til «pils i park», sterkøl i dagligvarebutikker og ciderutsalg på landsbygda.

Poenget i innlegget hennes er ikke å si at narkotika er lite skadelig. Det er liten grunn til å betvile at mange får livene sine (og livet til de nærmeste) mer eller mindre ødelagt på grunn av alvorlige rusproblemer, hvor heroin og andre narkotiske stoffer blir hyppig brukt.

Likevel er det et nesten fullstendig fravær av fokus på alkoholens skadevirkningen. Vinspalter i aviser og magasiner renner det derimot bokstavelig talt over av.

 

Drunk woman drinking beer over black BW
Licensed from: Mirage3 / yayimages.com


 

Ingen er vaksinert mot avhengighet

Poenget er tvert imot å påpeke at alkoholens skadevirkninger på samfunnet er atskillig større. Det er tross alt langt flere som bruker alkohol. Og alkoholproblemer kan komme gradvis og snikende. Hun skriver:

- Siden ingen av oss er vaksinert mot å utvikle en avhengighet er vi alle tjent med en større åpenhet om skadene og plagene alkohol kan påføre oss. Alkoholavhengighet er en "snikende" lidelse, ofte med glidende overganger mellom bruk, skadelig bruk og avhengighet. Derfor er vi alle avhengige av å være overvåken med hensyn til eget og andres forbruk.

- Vi må tørre å se på oss selv, telle alkoholenheter og redusere et eventuelt stigende forbruk, og vi må tørre å gi beskjed når vi bekymrer oss for andre. 

 

Flere må få hjelp imot alkoholproblemer

Det som også kan gjøres er å øke tilgangen av og bruken av helsetjenester for mennesker med et problematisk rusbruk. Dessverre er det det sjelden at mennesker med alkoholproblemer faktisk får hjelp for disse vanskene, forteller Kari Lossius:

- Mens rundt 40 prosent av de opiatavhengige i Norge har kontakt med behandlingsapparatet, har bare 5 prosent av de alkoholavhengige et behandlingstilbud.

- Søk hjelp i tide, er hennes oppfordring!

- Selv om rusbehandling kan ta tid og krefter er det rimelig å anta at et alkoholisert liv er betydelig verre. Videre; i etterkant tenker de alle fleste som har fått kontroll over alkoholinntaket sitt at innsatsen i egen behandling definitivt verken var bortkastet eller unødvendig.

En tankevekkende bok om rusmidler som jeg kan anbefale er: . Poenget med boken er at "alle tror de vet mye om rus" - men det er kanskje før de har satt seg inn i hva forskningen sier? Mange myter avlives og filleristes i boken, og den kan kort sagt anbefales.

Affiliateannonse

Hva mener du? Hvorfor fokuseres det så lite på skadene ved bruk av alkohol? Er det politisk ukorrekt å snakke om dette? 

#alkohol #rus #rusproblemer #behandling #terapi #avhengighet #alkoholisme

9 kommentarer

Bra innlegg!

Det flommer store beløp inn i statskassen pga alkoholavgiftene. Det flommer ikke inn narkoavgifter...

Derfor!

Tiltredes og bifaller nok en gang.

"Hvert år dør rundt 400 personer som en direkte følge av alkohol. 80 % av de som dør, er menn. Den offentlige statistikken baserer seg på legers diagnoser, og årsakene var blant annet alkoholisk leverskade, alkoholforgiftning og alkoholpsykose. Alkoholdødsfallsstatistikken regner bare med dem som har dødd direkte av alkohol, ikke indirekte dødsfall som drap, selvmord eller ulykkesdød utløst av alkoholrus. Dødsfall, ulykker og voldsepisoder som skyldes alkoholbruk, er det mye mer av, og det finnes ingen god statistikk på det."

Skadeomfanget av alkohol er skrikende høyt. Fokuset på alt av det dårlige som dårlige alkoholvaner drar meg seg - er jo enormt. Det er bare meget forunderlig hvordan politikere og styre verden rundt raller om alt annet som har langt mindre skadevirkning. Fokuset skal ikke på det som alt er fastsatt som lovlig. Man skulle tro at om det var lovlig å slå barn - så, ville man bare brukt det som sovepute. Soveputen er ... "Men, alkohol er jo lovlig".

Man ser årlig kampanjer innen å redde menneskeliv. Der føler jeg at fokuset på alkohol er særs liten. Skal det skapes blest, må man gjennom et nåløye.

AV-OG-TIL uten alkohol, lykkes med å lage en kjempevideo et par år tilbake med filmen "Litt av en kunst". Ellers har det vel ikke vært så mye fokus, eller - treffende trampeklapp for å redusere alkoholinntaket i Norge. AV-OG-TIL er forøvrig en kampanjeorganisasjon for alkovett. Lik resten av oss - er det ikke slik at de vil jevne alkoholen til jord - men, kanskje prøve å endre vaner.

"Nøkkeltall viser at i Norge eksperimenterer gutter og jenter i omtrent like stor grad med rusmidler. Men tungt rusbruk er noe som rammer menn i mye større grad enn kvinner."

Norge, drikkekultur - eller, fravær sådan.

"Bruk av rusmidler, legemidler, kjemikalier og andre giftige stoffer bidrar til mange dødsfall. I 2015 tok forgiftningsulykker livet av 320 personer i Norge.

I tillegg er rusmidler ofte en medvirkende faktor ved mange skader. En studie av skadepasienter ved akuttmottaket på Oslo universitetssykehus viste at én av tre pasienter var under påvirkning av ett eller flere rusmidler på skadetidspunktet (Bakke, 2016). Alkohol var det vanligste rusmiddelet og forekom hos 26 prosent av pasientene. Andelen som var ruspåvirket var spesielt høy hos pasienter med voldsskader og for skader som oppstod ved skjenkesteder. Det samme datamaterialet viser også at andelen skadepasienter med alkoholpromille er høyest i desember måned, dvs. i den travleste julebordsesongen (Bogstrand, 2011). Rusmidler er en vesentlig risikofaktor i trafikken. I en undersøkelse av blodprøver fikk 4 av 10 omkomne bilførere i perioden 2001-2010 påvist rusmidler (Christophersen, 2014). Blant førere som omkom i utforkjøringer og andre eneulykker (ulykker med bare én involvert part), var tallet hele 64 prosent."

Den norske befolkning har dårlig drikkekultur. Igjen, jeg vil ikke på noen måte stoppe alkohol. Det er mange måter å konsumere ildvann, vin eller mjød på. Det tar derimot ikke bort faktum fra alle som er lidende grunnet - eller på grunn av alkohol.

Jeg tror personlig at veldig mange da må se på seg selv om man skal snakke høyt om alkohol i Norge. Det er nok for mange som ikke vil ta bort den kosen - eller, hva det nå enn er. Derfor er det lettere å peke på alt og alle andre - enn ta et oppgjør med seg selv.

Avgifter gir som alt delt - klekkelige summer til statskassene verden over. Det blir som man snakker om sunnere befolkning. Vel, sunne matvarer - hvordan er prisene? Under de Rødgrønne - ble også avgiften på treningsstudio satt opp. Si det rett ut da, politikere: Statskassen kommer først, resten er ljug og fanteri pakket inn de pene taler. Det er ellers enighet mellom psykologer og legestand - at, trening øker livskvalitet og dreper depresjon. Det er ikke slik at alle på død og liv må på treningsstudio, men - bevegelse, sunnere mat, og - frisk luft? En vinner for å bekjempe det mange sliter med.

"Blant ungdom har mellom 15 og 20 % klare symptomer på depresjon." Da hjelper det helt klart ikke med en flukt fra virkeligheten med alkohol - eller, den ekstra påkjenningen som følger etter at rusen har lagt seg.

Forskningen er også helt klar:

"Observasjonsstudier av voldstilfeller fra mange land (f.eks. i akuttmottak eller politianmeldte) har vist at i en stor andel av voldstilfellene er enten utøver, offer eller begge parter alkoholpåvirket. Denne andelen ser ut til å variere mellom land med ulike drikkemønstre. I USA og Canada har man funnet at omkring 50 % av voldstilfellene er alkoholrelaterte, mens det i de nordiske landene, hvor

beruselsesdrikking er mer framtredende, har andelen vært beregnet til å være rundt 70?80 % (Room & Rossow, 2001). En norsk studie av 250 domfelte for drap/drapsforsøk i perioden 1980?1989 viste at tre av fire gjerningsmenn og halvparten av ofrene var alkoholpåvirket (Bødal & Fridhov, 1995). En undersøkelse av alle voldsskader som ble behandlet på Oslo legevakt i løpet av ett år viste at nesten to av tre (64 %) pasienter med voldsskader var alkoholpåvirket (Melhus & Sørensen, 1997). I en liknende studie fra legevakten i Bergen var det en tilsvarende andel (70 %) av pasientene med voldsskader som var alkoholpåvirket (Steen & Hunskaar, 1997). Sammenhengen mellom alkoholinntak og vold er også funnet i undersøkelser hvor man har sammenholdt sannsynlighet for voldsutøvelse med alkoholinntak og

drikkemønster. Disse viser at sannsynligheten for å utøve vold øker med økende alkoholinntak og med økende beruselsesfrekvens (Room & Rossow, 2001; Rossow, 1996b). En tilsvarende sammenheng ser man også for risikoen for å bli utsatt for vold. Med andre ord: jo mer man drikker og jo oftere man er beruset, desto mer sannsynlig er det at man utøver vold og at man utsettes for vold. Dette finner vi både blant ungdom (Bye & Rossow, 2008; Pape et al., 2008; Rossow et al., 1999) og i den voksne befolkningen (Rossow, 1996b). I tråd med dette viser også studier av alkoholmisbrukere i behandling at disse ofte er involvert i voldsepisoder (Bacskai, 2008; Chermack et al., 2002)

Siden unge mennesker drikker like mye - uavhengig av kjønn, er det sikkert greit med å dele hva alkoholen kan gjøre med unge liv og sinn? En helhet innen å kartlegge skader og omfavn er nok sikkert en grei start. På den andre siden av saken - når voksne mennesker er klar over at det er lovlig - er det vanskeligere å få bukt med. Det er også slik at voksne mennesker lukker øyne og bifaller siden "det er noe som vil komme før eller siden" - da altså bruk av store mengder alkohol.

Gutter og menn har testosteron. Det reagerer mye raskere - og, konsekvenser kan også bli langt større siden det ofte er mer kraft bak slag og hendelser. Lik for jenter, er dømmekraften heller skranten. Likt for alle unge, lever man stort sett i nuet - og, konsekvenser for den livlige tid er ikke et tema som veldig mange klarer å endre.

Man kan lese om at veldig mange nordmenn sliter med dårlige alkoholvaner mens de er ferierende i Spania. Da kan man tenke på alle de skjebner som er rett under nesetippen for deg og meg. Problemene blir ikke borte selv om man lukker øynene - eller, konsekvent svarer med at det er lov.

Nordmenn elsker å hjelpe og ha fokus på den store verden hvor alt og alle skal reddes. Taler om at vi er rikest og best - det er med på undergrave alkohol og andre problemer. For ikke å snakke om at Norge er blant landene i Europa med flest overdosedødsfall.

AV-OG-TIL fortjener heder og ære. De vil ikke ta bort øl fra ditt bord - men, bare understreke den normale lærdom: Alt med måte.

Det er heller ikke slik at mennesker kun har adferdsproblemer, er voldelige, blir skadet eller skader andre rundt juletider. Problemene blir ikke borte bare fordi mennesker ønsker å kjøpe seg god samvittighet før 24 desember ...

Det er ikke tilgjengeligheten som skaper alkohol problemer,de som virkelig er avhengige,skaffer seg alkohol på andre måter en lovlige utsalg eller lager det selv,selv kriminalisering hjelper ikke,det ser vi jo klart på narkotiske siden,at de siste 40 års kriminalisering av narkotika,ikke har har hjulpet det grann,det flommer over av narko og mye av dette er kjemisk gift.Det er nok opplysning som må til, og da riktig opplysning eller så virker det motsatt av sin hensikt.som vi ser i narkotika politikken.

Tilbake til år 2010.

"Selv om helseskadene og de sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt større enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse mest på."

Videre ble det delt:

"? Det er et tankekors at narkotika blir sett på som det største ondet når problemene knyttet til alkohol angår så mange flere og påfører samfunnet større belastninger på mange områder, sier SIRUS-forsker Elisabet E. Storvoll."

Verden har kanskje ikke flyttet seg så mye lenger. Mange vil kanskje heller ikke at den skal flytte seg særlig lenger - for, da må de igjen se på seg selv - enn å peke på alle andre.

slutt å selg alkohol i 10 år

så ser me om msbruket går ned

Alkohol er objektivt sett et av de verste rusmidlene vi har, og hører hjemme i boksen sammen med tabletter og heroin. En ting som skiller alkohol veldig ut fra de andre rusmidlene er at personer som ikke har et alkoholproblem i det hele tatt kan likevel forårsake stor skade på både mennesker og samfunn iløpet av en eneste kveld på fylla.

Jeg har brukt alt som er av rusmidler, men ingenting har vært i nærheten så skadelig for meg som alkohol i form av skader og konsekvenser, og det inkluderer heroin! For meg er det helt absurd og vanvittig at alle bare kan gå på butikken, polet eller en bar/restaurant og kjøpe dette helvetesvannet, mens jeg bryter loven hvis jeg sitter hjemme i ro og mak og røyker en joint

Leger i Norge har _IKKE_ taushetsplikt overfor myndigheter.

Myndighetene i Norge motarbeider hjelp til mennesker med bl.a. alkohol- eller narkotikaproblemer fra helsepersonell/ressurspersoner som f.eks. leger.

Det foreligger en klar instruks til Norges leger og helsepersonell om at disse fagpersonene skal sende melding til Fylkeslegen hvis det foreligger indikasjoner på at en klient som har søkt om hjelp har f.eks. et avhengighetsproblem. Og dette er da selvfølgelig ikke uten vidtrekkende konsekvenser for pasienten, den hjelptrengdende.

Fylkeslegen på sin side vurderer om den informasjonen som hun/han har fått bør gis videre til maktapparatet (politiet). Og det gjør de glatt, för at holda ryggen sin fri.

När folk tilfeldigvis får greie på detta systemet i den norske helse- og omsorgs-sektoren, hvilket nok dom flesta inte er klar över, da vegrer de fleste seg naturligtvis mot at søke profesjonell hjelp - for ellers havner dom rett i et bakholdsangrep fra maktapparatet.

I det offentliga norska helsesystemet er "taushetsplikt" et begrepp med _många_ modifikationer.

Det er kun advokater som utøver ekte, reell taushetsplikt i Norge.

Men advokater kan vanskelig spørres til råds när det gäller å søke hjelp i sina helsospørsmål.

Hoppløst system!

Skriv en ny kommentar